Privacyverklaring

Privacyverlaring / Privacy policy

 

Amego, gevestigd aan Baroniestraat 22, 4844 CZ, Terheijden, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.amego.info
Baroniestraat 22, 4844 CZ, Terheijden, Nederland
+31657863845

Maarten Ovington is de Functionaris Gegevensbescherming van Amego, te bereiken via team@amego.info.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Amego verwerkt uw persoonsgegevens en/of de persoonsgegevens van uw kind(eren) wanneer gebruik wordt gemaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Amego verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

– Ontwikkelingsgeschiedenis (c.q. eerdere verslaglegging) in overleg met kind en verantwoordelijke(n)
– Gegevens van personen jonger dan 18 jaar

Onze website verzamelt geen persoonlijke gegevens over websitebezoekers.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Amego verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Onze ondersteuning optimaal af te stemmen op de cliënt(en)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Amego bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Personalia                                          3 jaar
Verslaglegging                                   3 jaar

Voornamelijk doel van bewaring van gegevens is het vlot kunnen heroppakken van trajecten dan wel het assisteren bij verderzetting van hulpverlening door een andere partij mocht hier vraag naar zijn. Ook in het laatste geval gebeurt dit in goed direct overleg met kind en verantwoordelijke(n).

Delen van persoonsgegevens met derden

Amego geeft verworven gegevens niet aan derden door tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten, wanneer het de (verdere) hulpverlening van de cliënt bevordert of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Amego gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De cliënt heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de cliënt  het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Amego en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat er een verzoek ingediend kan worden om de verworven persoonsgegevens in een computerbestand op te sturen.

Er kan ten alle tijden een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens verstuurd worden naar team@amego.info. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Amego neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klachtenregeling

Voor eventuele klachten hebben we volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een systeem opgezet. Klachten worden zover mogelijk binnen het team behandeld, weliswaar altijd door een ander persoon dan degene met wie de klacht mee te maken heeft.
Klachten die dan nog onopgelost blijven worden verder opgenomen door een derde partij die volledig onafhankelijk handelt.
Klachten kunnen worden verzonden naar team@amego.info met vermelding ‘Klacht (x)’ waarbij ‘(x)’ de voorletter en eerste letter van de achternaam betreft van de jeugdige telkens gevolgd door een punt, bijvoorbeeld ‘Klacht M.V.’

Amego wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

The English-language version of our privacy statement can be requested via team@amego.info.